اسنپ و تپ سی روی میز شورای رقابت قیمت گذاری میشوند

قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپ سی) روی میز شورای رقابت قرار گرفت.

شورای رقابت در جلسه دوشنبه (۱۳ شهریورماه ) وضعیت “اسنپ” و “تپ سی” را مورد بررسی قرار خواهد داد.

قیمت گذاری اسنپ و تپ سی روی میز شورای رقابت

براساس دستور جلسات شورای رقابت قرار است وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپ سی) به بحث و بررسی برسد.

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.

این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد.

ترکیب اعضای شورای رقابت به‌شرح زیر است:

  • سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.
  • دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به‌انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
  • دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
  • یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.
  • دو صاحب‌نظر در تجارت به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
  • یک صاحب‌نظر در صنعت به‌پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
  • یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به‌پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
  • یک متخصص امور مالی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
  • یک نفر به‌انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
  • یک نفر به‌انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران